1. Úvod

1.1. Tyto obchodní podmínky platí od 1. 9. 2017. Všechny dřívější ceníky a obchodní podmínky tímto ztrácejí svou platnost. Firma si vyhrazuje právo na omyly a změny. Množstevní slevy řeší Kupní smlouva.
1.2. Ceny jsou uváděny v CZK bez DPH.

2. Objednávky

2.1. Všechny objednávky jsou prováděny písemně a zaslány faxem, poštou nebo e-mailem.

3. Potvrzení objednávky
3.1. Veškeré objednávky a termíny dodání jsou platné až po úplném vyjasnění objednávky. Zákazník obdrží od firmy Loco design s.r.o. písemné potvrzení objednávky s termínem výroby zakázky. V případě, že toto potvrzení zákazník neobdrží do 5ti pracovních dní, měl by ve svém zájmu prověřit u firmy Loco design s.r.o. doručení objednávky.

4. Změna objednávky
4.1. Požadavky na změny již potvrzených objednávek mohou být brány v úvahu pouze do okamžiku před započetím výroby. Při již započaté výrobě, není možné změnu objednávky akceptovat.

5. Storno objednávky
5.1. Při stornování objednávky, která se již nachází ve výrobě, požadujeme zaplacení storno poplatků ve výši 50 % z hodnoty objednaného zboží.

6. Platební podmínky
6.1. Při prvním odběru zboží, požadujeme platbu předem nebo v hotovosti při předání zboží. Následné odběry zboží se hradí formou faktury dle Kupní smlouvy.
6.2. Vzorky (zápůjčky) zboží se budou fakturovat s dobou splatnosti 30 dnů. V případě, že se vzorek (zápůjčka) vrátí do 30 dnů nepoškozen zpět, bude faktura stornována.

7. Dodací podmínky
7.1. Dodací podmínky jsou EXW Dýšina. Jiné podmínky mohou být dohodnuty v Kupní smlouvě.
7.2. Zboží je přepravováno na vlastní nebezpečí klienta, pokud dopravu nezajišťuje firma Loco design s.r.o.
7.3. Rozvoz židlí po budově, montáž a další služby si musí zákazník objednat předem. Ceny jsou kalkulovány zvlášť, případně je řeší Kupní smlouva.
7.4. V případě, že dopravu zboží zabezpečuje firma Loco design s.r.o. svými vozidly nebo externími přepravci, bude zboží složeno za první uzamykatelné dveře.

8. Záruční podmínky
Používají-li se na výrobky více než 8 hodin denně, zkracuje se úměrně s tím záruční doba. Tato záruka platí pouze pro kovové, plastové a dřevěné díly a jejich vyměnitelnost. Na plynové písty, látky a čalounění se vztahuje záruční doba 2 roky.
8.1. Záruční doba začíná s dodávkou ze závodu. Pro veškerý sedací nábytek Loco design s.r.o. platí záruční doba uvedená u každého modelu, při denním používání 8 hodin.
8.2. Ze záruky se vylučují:
– škody způsobené používáním v rozporu s předpisy (např. tvrdá kolečka na dlažbě a měkká na koberci/ * škody na základě extremních vlivů okolního prostředí/sluneční paprsky, vlhkost/ * škody na základě neodborných zásahů nebo údržby/ * zákazníkem zaslané

9. Pokyny pro péči
9.1. Používejte pro Vaši objednávku platnou kolekci látek Loco design. Vlastnosti potahových látek jsou popsány na vzorníku látek.
9.2. Látky se čistí kartáčováním, při větším znečištění šamponováním.
9.3. Na kůži nepoužívejte rozpouštědla, krémy na obuv nebo leštící vosk. Doporučujeme pravidelně zbavovat prachu vlhkým hadrem nebo vysavačem. Občas je možno použít prostředek pro péči o kůži.
9.4. Čistění znečistěných míst na kůži provedete nejlépe teplou vodou s rozpuštěným neutrálním mýdlem.
9.5. Dřevěné povrchy čistěte lehce navlhčeným (ne mokrým) hadrem a následně vytřete do sucha.
9.6. Plastové povrchy čistěte měkkým plátnem a čistou vodou, nebo s mírným roztokem mýdla.
Dodací lhůta u standardního provedení je 3 týdny, u speciálního technického provedení je dodací lhůta 5 týdnů.
9.7. Na měkké podlahy (koberec) používejte kolečka tvrdá, na tvrdé podlahy /parkety, lino, dlažba/ kolečka měkká.
9.8. U konferenčních židlí používejte na dřevěné podlahy kluzáky s filcem.

10. Reklamační podmínky
Oznámení viditelných vad musí být provedeno písemně do 7 dnů od data obdržení zboží. Ke sdělení o reklamaci musí být připojeny doklady (faktura, dodací list a přesný popis závady, popřípadě foto). Předmětem výměny jsou pouze vadné součástky. Na vyřízení reklamace si stanovujeme lhůtu 30 dnů, a to ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení a reklamovaný výrobek nebo součástku.


1. Introduction
1.1. This pricelist is valid since August 1, 2018. All previous pricelists lose their validity. The company reserves the right to make
amendments and changes. Quantity discounts are resolved by the Purchase Agreement.

2. Orders
2.1. All orders are made in written form and sent by mail or email.

3. Order confirmation
3.1. All orders and delivery terms are valid only after the order has been fully clarified. The customer receives from Loco design Ltd. written
order confirmation with term of production. If the customer does not receive this confirmation within 5 business days, he should be in his
interest check with Loco design Ltd. the delivery term.

4. Change the order
4.1. Requirements for changes to already confirmed orders can only be taken into account only before the start of production. With started production, it is not possible to accept the change of order.

5. Cancellation of the order
5.1. When canceling the order that is already in production, we require payment of a 50% cancellation fee from the value of the ordered
goods.

6. Payment Terms
6.1. At the first purchase, we require payment in advance or in cash when the goods are handed over. Subsequent purchases of goods are paid in the form of an invoice according the Purchase Agreement.
6.2. Samples of the goods will be invoiced with a maturity of 30 days. If the sample is returned within 30 days, it is not damaged, the invoice will be canceled.

7. Delivery terms
7.1. Delivery terms are EXW Dýšina. Other conditions may be specified in the Purchase Agreement.
7.2. The goods are transported at your own risk of the client if the Loco design Ltd. does not provide the transport.
7.3. Delivery of the chairs to the building, installation and other services must be ordered by the customer in advance. Prices are calculated separately, or it is settled by Purchase Agreement.
7.4. If Loco design Ltd. provides the transport by its vehicles or via external carriers, the goods will be delivered behind the first lockable
door.

8. Warranty Terms
If the products are used for more than 8 hours a day, the warranty period is proportionally shortened. This warranty applies only to metal, plastic wood parts and their replacement. For gas pistons, fabrics and upholstery, the warranty period is 2 years.
8.1. The warranty period begins with delivery from the factory. For all seating furniture Loco design Ltd. the warranty period is valid
according specification for each model, with the daily use of 8 hours.
8.2. The following are excluded from the guarantee:
-damage caused by use contrary to regulations /e.g. hard casters on the tiles and soft on the carpet
-damage due to extreme environmental influences environment / sunshine, humidity
-damage due to unprofessional interventions or maintenance
-customer sent

9. Complaint terms
Notification of visible defects must be made in written form within 7 days of receiving the goods. The statement of claim must be
accompanied by documents (invoice, delivery note and exact description of the defect, eventually with a photo) Only defective parts are the subject to replacement. To settle a complaint, we have set a 30 day deadline, from the day we received the notification and the
product or part claimed.